نظریات پیدایش تشیع در بوته نقد
69 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : مجله زمانه (ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر)
محل مصاحبه : قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : مجله زمانه شماره 126-127
تاریخ نشر : Oct 23 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0