ابوطالب
68 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از گونه مقالات دائره المعارفی و دانشنامه‌ای می‌باشد که برای دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگارش شده است و پس از تایید نهایی آن در انتظار چاپ می‌باشد. در این مقاله به شخصیت جناب ابوطالب پرداخته شده و زندگی نامه و به ویژه ایمان ایشان از دو نگاه شیعه و سنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.