تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1390 
تاریخ اسلام 
باقرالعلوم(ع) 
18.00 
دکترا 
 
تاریخ اسلام 
دانشجویی دکتری دانشگاه شیراز ورودی92 
0.00